DAO

Choose your codepage:

win koi alt mac


CONTENTS:

Main Page

Live and Learn!

Places Worth to Visit

Notes about China
(Almost Seriously)

Let's Exchange

Other Authors' Works

Webmaster's Elementary

E-Mail


   Aport Ranker  


 Live and learn! Chinese input software Chinese Newspapers Online Few words about Chinese cuisine Chinese words in latin letters
How to come to China Small secrets of Chinese input Martial arts World brandnames in Chinese Holidays in the People's Republic of China
Pinyin to Wade-Giles conversion table Self-adopted words in Chinese language Short names of Chinese provinces

PINYIN to WADE-GILES
conversion table


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
a  A ai  A an  AN ang  ANG ao  AO
ba  PA bai  PAI ban  PAN bang  PANG bao  PAO
  bei  PEI ben  PEN beng  PENG  
bi  PI   bian  PIEN   biao  PIAO
  bie  PIEH bin  PIN bing  PING bo  PO
bu  PU        
ca  TS'A cai  TS'AI can  TS'AN cang  TS'ANG cao  TS'AO
ce  TS'E   cen  TS'EN ceng  TS'ENG  
cha  CH'A chai  CH'AI chan  CH'AN chang  CH'ANG chao  CH'AO
che  CH'E   chen  CH'EN cheng  CH'ENG  
chi  CH'IH     chong  CH'UNG chou  CH'OU
chua  CH'UA chuai  CH'UAI chuan  CH'UAN chuang  CH'UANG  
chu  CH'U chui  CH'UI chun  CH'UN   chuo  CH'O
ci  TZ'U     cong  TS'UNG cou  TS'OU
cu  TS'U   cuan  TS'UAN    
  cui  TS'UI cun  TS'UN   cuo  TS'O
da  TA dai  TAI dan  TAN dang  TANG dao  TAO
de  TE dei  TEI den  TUN deng  TENG  
di  TI   dian  TIEN   diao  TIAO
  die  TIEH   ding  TING diu  TIU
      dong  TUNG dou  TOU
du  TU   duan  TUAN    
  dui  TUI dun  TUN   duo  TO
e  EH ei  EI en  EN   er  ERH
fa  FA   fan  FAN fang  FANG fo  FO
  fei  FEI fen  FEN feng  FENG fou  FOU
fu  FU        
ga  KA gai  KAI gan  KAN gang  KANG gao  KAO
ge  KO gei  KEI gen  KEN geng  KENG  
      gong  KUNG gou  KOU
gua  KUA guai  KUAI guan  KUAN guang  KUANG gu  KU
  gui  KUEI gun  KUN   guo  KUO
ha  HA hai  HAI han  HAN hang  HANG hao  HAO
he  HO hei  HEI hen  HEN heng  HENG  
      hong  HUNG hou  HOU
hua  HUA huai  HUAI huan  HUAN huang  HUANG hu  HU
  hui  HUI hun  HUN   huo  HUO
ji  CHI jia  CHIA jian  CHIEN jiang  CHIANG jiao  CHIAO
  jie  CHIEH jin  CHIN jing  CHING  
    jun  CHÜN jiong  CHIUNG jiu  CHIU
  jue  CHÜEH juan  CHÜAN   ju  CHÜ
ka  K'A kai  K'AI kan  K'AN kang  K'ANG kao  K'AO
ke  K'O   ken  K'EN keng  K'ENG  
      kong  K'UNG kou  K'OU
kua  K'UA kuai  K'UAI kuan  K'UAN kuang  K'UANG ku  K'U
  kui  K'UEI kun  K'UN   kuo  K'UO
la  LA lai  LAI lan  LAN lang  LANG lao  LAO
le  LE lei  LEI   leng  LENG  
li  LI lia  LIA lian  LIEN liang  LIANG liao  LIAO
  lie  LIEH lin  LIN ling  LING liu  LIU
      long  LUNG lou  LOU
lü  LÜ lüe  LÜEH luan  LUAN   lu  LU
    lun LUN   luo LO
ma  MA mai  MAI man  MAN mang  MANG mao  MAO
  mei  MEI men  MEN meng  MENG  
mi  MI   min  MIN ming  MING miu  MIU
  mie  MIEH mian  MIEN   miao  MIAO
mo  MO mou  MOU     mu  MU
na  NA nai  NAI nan  NAN nang  NANG nao  NAO
ne  NE nei  NEI nen  NEN neng  NENG  
ni  NI   nin  NIN ning  NING niu  NIU
  nie  NIEH nian  NIEN niang  NIANG niao  NIAO
nu  ΝΣ     nong  NUNG nou  NOU
nüe  NÜEH nü  NÜ nuan  NUAN   nuo  NO
o  WO       ou  OU
pa  P'A pai  P'AI pan  P'AN pang  P'ANG pao  P'AO
  pei  P'EI pen  P'EN peng  P'ENG  
pi  P'I   pin  P'IN ping  P'ING  
  pie  P'IEH pian  P'IEN   piao  P'IAO
po  P'O       pou  P'OU
        pu  P'U
qi  CH'I qia  CH'IA qian  CH'IEN qiang  CH'IANG qiao  CH'IAO
  qie  CH'IEH qin  CH'IN qing  CH'ING qiu  CH'IU
qu  CH'Ü que  CH'ÜEH qun  CH'ÜN qiong  CH'IUNG  
    quan  CH'ÜAN    
    ran  JAN rang  JANG rao  JAO
re  JE   ren  JEN reng  JENG  
ri  JIH   ruan  JUAN rong  JUNG rou  JOU
ru  JU rui  JUI run  JUN   ruo  JO
sa  SA sai  SAI san  SAN sang  SANG sao  SAO
se  SE   sen  SEN seng  SENG  
sha  SHA shai  SHAI shan  SHAN shang  SHANG shao  SHAO
she  SHE shei  SHEI shen  SHEN sheng  SHENG  
shua  SHUA shuai  SHUAI shuan  SHUAN shuang  SHUANG shu  SHU
shi  SHIH shui  SHUI shun  SHUN   shuo  SHUO
si  SZU sui  SUI sun  SUN song  SUNG suo  SO
    suan  SUAN   sou  SOU
        su  SU
        shou  SHOU
ta  T'A tai  T'AI tan  T'AN tang  T'ANG tao  T'AO
te  T'E     teng  T'ENG  
ti  T'I tie  T'IEH tian  T'IEN ting  T'ING tiao  T'IAO
tu  T'U tui  T'UI tun  T'UN tong  T'UNG tou  T'OU
    tuan  T'UAN   tuo  T'O
wa  WA wai  WAI wan  WAN wang  WANG  
wo  WO wei  WEI wen  WEN weng  WENG wu  WU
xi  HSI xia  HSIA xian  HSIEN xiang  HSIANG xiao  HSIAO
  xie  HSIEH xin  HSIN xing  HSING xiu  HSIU
xu  HSÜ   xun  HSÜN xiong  HSIUNG  
  xue  HSÜEH xuan  HSÜAN    
ya  YA   yan  YEN yang  YANG yao  YAO
yi  I ye  YEH yin  YIN ying  YING yo  YO
  yue  YÜEH yun  YÜN yong  YUNG you  YU
yu  YÜ   yuan  YÜAN    
za  TSA zai  TSAI zan  TSAN zang  TSANG zao  TSAO
ze  TSE zei  TSEI zen  TSEN zeng  TSENG  
zha  CHA zhai  CHAI zhan  CHAN zhang  CHANG zhao  CHAO
zhe  CHE zhei  CHEI zhen  CHEN zheng  CHENG  
zhu  CHU zhui  CHUI zhun  CHUN zhong  CHUNG zhuo  CHO
zu  TSU zui  TSUI zun  TSUN zong  TSUNG zuo  TSO
zhua  CHUA zhuai  CHUAI zhuan  CHUAN zhuang  CHUANG  
zi  TZU   zuan  TSUAN   zou  TSOU
zhi  CHIH       zhou  CHOU
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

This table is compiled after the tables of following URLs: http://larsbo.homepage.dk/conversion.html and http://www.wfu.edu/~sinclair/pinyinwg.htm.

Live and learn! Chinese input software Chinese Newspapers Online Few words about Chinese cuisine Chinese words in latin letters
How to come to China Small secrets of Chinese input Martial arts World brandnames in Chinese Holidays in the People's Republic of China
Pinyin to Wade-Giles conversion table Self-adopted words in Chinese language Short names of Chinese provinces

Chinese software dictionary packCopyright info:

© Dmitry Alemasov

All texts on the site composed by me except where otherwise stated. The text of another author will not appear without author's permission.

If the English text was translated by its author, the translator's name is not stated. Otherwise translator's name is stated separately.

The graphics: except for my logo, copyrights to all other logos belong to their respective owners. Photos copyrighted by me except for otherwise stated.